Publicerade artiklar

The incidence of acute gastrointestinal illness in Sweden (publicerad i Scandinavian Journal of Public Health, maj 2015)


Författare: Frida Hansdotter  Måns Magnusson  Sharon Kühlmann-Berenzon  Anette Hulth  Kristian Sundström  Kjell-Olof Hedlund  Yvonne Andersson 


Antalet livsmedelsrelaterade sjukdomsfall som rapporteras utgör bara en bråkdel av det totala antalet fall som förekommer i befolkningen. Att få en uppskattning av det verkliga antalet fall är nödvändigt för att göra beräkningar av samhällskostnader och för att göra kostnads-nyttoanalyser av olika preventiva åtgärder.

Syftet med studien var att uppskatta den verkliga förekomsten av akut gastroenterit (mag-tarminflammation) i Sverige oavsett smittväg eller sjukdomsorsak. Datamaterialet utgjordes av en enkät som skickades ut till 4 000 slumpvis valda personer mellan 0 och 85 år. I enkäten ombads respondenterna att ange hur många episoder av akut gastroenterit som de drabbats av under det senaste året. Med hjälp av olika kalibreringssmetoder uppskattades det totala antalet fall av akut gastroenterit till 2 744 778 för perioden 1 maj 2008 - 30 april 2009, vilket är ungefär fem gånger högre än tidigare uppskattningar. Detta resultat indikerar att även samhällskostnaderna för akut gastroenterit skulle kunna vara betydligt högre än de beräkningar som gjorts i tidigare studier.


Liknande publikationer


2024-04-16
AgriFood-Fokus 2024:1
Att främja transformativ innovation i livsmedelssektorn
    Författare:
  • Per-Anders Langendahl 
  • Richard Ferguson 
2023-12-15
AgriFood Fokus 2023:11
Hur kan Sverige öka livsmedelsexporten?
2023-10-12
AgriFood Rapport 2023:3
The economics of new gene edited plants - just like any other crop?

Författare:

Frida Hansdotter

Måns Magnusson

Sharon Kühlmann-Berenzon

Anette Hulth

Bild på medarbetare: Kristian Sundström. Foto.
Kristian Sundström

Kjell-Olof Hedlund

Yvonne Andersson