Övrig publikation

Ersättning för ekologisk produktion och företagens ekonomi, Jordbruksverkets utvärderingsrapport 2020:5


Författare: Ida Lovén  Martin Nordin 


Sverige har som mål att 30% av jordbruksmarken skall brukas ekologiskt. Idag är 20% ekologisk och ökningstakten har minskat. För att nå målet behövs mer kunskap om utvecklingen för ekologisk odling och varför ökningstakten har minskat. En orsak till den minskade ökningstakten skulle kunna vara att lönsamheten för ekologisk produktion är låg. I den här rapporten har vi för perioden 2001-2013 analyserat hur ersättningen för ekologisk produktion påverkar gårdars ekonomi och sannolikhet att sluta med ekologisk produktion. Vi undersöker om ekologisk produktion är mera lönsam än konventionell samt hur ekonomin påverkas för olika grupper av ekologiska producenter. Därför att regelverket för ekologisk produktion i stort sett är detsamma idag som för studieperioden bör resultaten i denna rapport kunna appliceras på dagens situation. Vi finner att:

- Ekologisk produktion är mer lönsam än konventionell produktion.

- Det är främst djurgårdar som gynnas ekonomiskt vid en övergång till ekologisk produktion.

- Lantbrukare som ställde om produktionen till ekologiskt tidigt har fått en större förbättring av ekonomin än lantbrukare som ställde om sent.


Liknande publikationer


2024-06-18
AgriFood-Policy Brief 2024:1
Hur påverkar en skatt på antibiotika EU:s djurproduktion?
2024-06-11
AgriFood Fokus 2024:2
Konkurrenskraft inom svensk jordbruksproduktion
2023-11-03
AgriFood Rapport 2023:4
Skötsel av naturbetesmarker - hur upplever lantbrukare de krav som ställs?

Författare:

Ida Lovén

Bild på medarbetare: Martin Nordin. Foto.
Martin Nordin