AgriFood Fokus 2022:2

Nitrifikationshämmare - ett sätt att minska förlusten av kväve från jordbruksmarken?


Författare: Helena Johansson 


Nitrifikationshämmare (NI) är ett preparat som kan appliceras i samband med gödselspridning. Syftet är att minska risken för kväveläckage och utsläpp av lustgas från jordbruksmark genom att fördröja kvävets omvandling i marken. Denna studie ger en översikt av forskningsläget för NI. Flera studier visar att NI kan ge stora reduktioner av kväveförluster vid rätt förhållanden.

Dock finns kunskapsluckor om när NI ger önskvärd effekt i fält och om det fördröjda kvävet istället förloras genom ökad ammoniakavgång. Det är även oklart om riskerna med NI har utvärderats tillräckligt. Användningen av NI har ej fått genomslag i Sverige och är blygsam i andra länder. Hög kostnad i kombination med en osäker effekt på skördens avkastning gör att kostnaden inte självklart kompenseras av en ökad intäkt. Indikationer finns vidare att kostnadseffektiviteten är låg.


Liknande publikationer


2022-09-30
AgriFood Policy Brief 2022:4
Mot en miljövänlig växtodling - hur påverkas gårdens ekonomi?
2022-06-07
AgriFood Fokus 2022:4
Mindre här men mer där – problemet med läckage av växthusgaser inom jordbruket
2022-06-07
AgriFood Policy Brief 2022:3
Fördelar med en global klimatskatt för jordbruket

Författare:


Helena Johansson