SLI-Rapport 2007:1

Campylobacterios och salmonellos i Sverige - en beräkning av direkta och indirekta kostnader


Författare: Kristian Sundström 


Denna rapport är en del i ett större projekt vars syfte är att undersöka om fördelningen av resurser för att bekämpa de två sjukdomarna campylobacterios och salmonellos är effektiv i Sverige. Då en sjukdom bekämpas uppstår dels kostnader (ökad administration, kontroll o.s.v) och dels nytta (minskat antal fall av sjukdomen och en därmed minskad kostnad för dessa). En analys av effektiv resursfördelning kräver att samtliga kostnads- och nyttoposter beräknas.

I denna rapport, som är den första i projektet, beräknas och jämförs direkta kostnader (t.ex. medicin, transporter, sjukvård) och indirekta kostnader (produktionsbortfall) för det antal sjukdomsfall som inträffar i Sverige årligen. Det är dessa kostnader som minskar då bekämpningen av sjukdomarna ökar, och de ingår därför i nyttodelen av analysen.

Rapporten visar att campylobacterios är både vanligare och dyrare för samhället än salmonellos. Uppskattningsvis 80 000 fall av campylobacterios inträffar årligen till en kostnad av ungefär 330 miljoner kronor. Motsvarande siffror för salmonellos är 17 000 fall och en kostnad på 80 miljoner kronor. Ungefär 60 procent av de totala kostnaderna (för båda sjukdomarna) kan härledas till produktionsbortfall när anställda är frånvarande på grund av egen sjukdom.

I senare delar av projektet kommer övriga konsekvenser (såväl nytto- som kostnadsaspekter) av en ökad bekämpning att analyseras. Genom att sedan jämföra alla dessa resultat kommer frågan om resursfördelningens effektivitet att kunna besvaras.


Liknande publikationer


2024-04-16
AgriFood-Fokus 2024:1
Att främja transformativ innovation i livsmedelssektorn
    Författare:
  • Per-Anders Langendahl 
  • Richard Ferguson 
2023-12-15
AgriFood Fokus 2023:11
Hur kan Sverige öka livsmedelsexporten?
2023-10-12
AgriFood Rapport 2023:3
The economics of new gene edited plants - just like any other crop?

Författare:

Bild på medarbetare: Kristian Sundström. Foto.
Kristian Sundström