Övriga vetenskapliga publikationer

Beräknad incidens och produktionsförluster till följd av akut gastroenterit i Sverige


Författare: Frida Hansdotter  Yen Ngo  Kristian Sundström  Yvonne Andersson 


För att kunna prioritera resurser för kontrollåtgärder mot akut gastroenterit (inflammation/infektion i mag-tarmkanalen) i Sverige är det nödvändigt att veta hur många sjukdomsfall som förekommer, liksom vilka kostnader som kan associeras med dessa fall. Denna information är dock i nuläget mycket bristfällig.

Som ett led i att försöka förbättra denna kunskap skickades i maj 2009 en enkät ut till 4000 slumpmässigt utvalda personer i Sverige. I enkäten ombads respondenterna svara på frågor om antal fall av akut gastroenterit det senaste året, vilka symptom som hade upplevts, hur länge sjukdomen hade varat samt hur lång frånvaro från jobb/skola som sjukdomen resulterat i. Produktionsförlusterna till följd av akut gastroenterit beräknades sedan utifrån medellöner enligt data från Statistiska Centralbyrån för olika kombinationer av kön och ålder.

Av 2 564 respondenter (66% svarsfrekvens) identifierades 439 med en eller flera episoder av akut gastroenterit. Av samtliga fall stannade 74 % hemma för sjukdom, medan 81 % av föräldrar till barn under 12 år stannade hemma för vård av barn. Genomsnittliga produktionsförluster per sjukdomsfall (per episod) för de som stannade hemma från sina jobb uppgick till 161 Euro, medan motsvarande kostnader för vård av barn uppgick till 239 Euro. De totala produktionsförlusterna beräknades till 223 miljoner Euro. Kostnader för sjukvårdskostnader och kostnader i form av lidande är inte inräknade i denna summa. Resultaten ska betraktas som preliminära.

Ovanstående är en sammanfattning av innehållet på en poster som presenterades på konferensen ESCAIDE i Lissabon, 11-13 november 2010. Klicka på länken för att se en pdf-version av postern som ger mer information om förutsättningarna och resultaten av studien.


Liknande publikationer


2024-04-16
AgriFood-Fokus 2024:1
Att främja transformativ innovation i livsmedelssektorn
    Författare:
  • Per-Anders Langendahl 
  • Richard Ferguson 
2023-12-15
AgriFood Fokus 2023:11
Hur kan Sverige öka livsmedelsexporten?
2023-10-12
AgriFood Rapport 2023:3
The economics of new gene edited plants - just like any other crop?

Författare:

Frida Hansdotter

Yen Ngo

Bild på medarbetare: Kristian Sundström. Foto.
Kristian Sundström

Yvonne Andersson