AgriFood-Övrigt

Ekonomiska effekter av att avveckla det obligatoriska svenska salmonellakontrollprogrammet


Författare: Kristian Sundström  Sofie Ivarsson  Susanna Sternberg-Lewerin  Helene Wahlström 


I syfte att undersöka betydelsen av det obligatoriska svenska salmonellakontrollprogrammet, har en analys gjorts av vilka förväntade positiva och negativa effekter en avveckling av detta program skulle ge upphov till. Arbetet är att betrakta som en första ansats mot en mer fullständig kostnads-nytto-analys av den svenska salmonellakontrollen.

I rapporten har antagits att om den obligatoriska kontrollen skulle försvinna, så skulle Sveriges salmonellasituation på humansidan blir mer lik situationen i Danmark eller Nederländerna och övervakningen/kontrollen av salmonella på djur och livsmedel skulle ske enligt dansk eller nederländsk modell.

I rapporten har dagens kontrollkostnader beräknats uppgå till cirka 100 miljoner kronor per år medan kostnaderna för en kontroll enligt dansk modell vid en avveckling av programmet skulle uppgå till cirka 90 miljoner kronor, det vill säga en besparing på ungefär 10 miljoner kronor. En avveckling skulle dock, enligt rapporten, också medföra en avsevärd ökning av antalet humanfall i befolkningen. Kostnaderna för denna ökning har i rapporten beräknats uppgå till mellan 100 och 350 miljoner kronor årligen om utvecklingen motvarar danska förhållanden.

Kostnadsberäkningarna för sjukdomsfall på humansidan innehåller både direkta, indirekta och immateriella kostnader och tar även hänsyn till kostnader för de salmonellarelaterade följdsjukdomarna Reaktiv Artrit och Inflammatory Bowel Disease. I jämförelse med dessa beräkningar har kostnaderna för övervakning och bekämpning i jord-bord-kedjan endast uppskattats i grova drag och indirekta kostnader har inte beräknats alls. Detta gör att de positiva och negativa effekterna av en avveckling inte är direkt jämförbara. Dock indikerar skillnaden i storlek mellan dessa effekter att det i dagens läge inte skulle vara ekonomiskt lönsamt att avveckla det obligatoriska salmonellakontrollprogrammet.

Rapporten har gjorts i samarbete mellan AgriFood Economics Centre, Smittskyddsinstitutet och Statens veterinärmedicinska anstalt. Många andra aktörer har också medverkat genom att ta fram underliggande data till analyserna i rapporten, framför allt Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Svensk Mjölk, Svensk Fågel och Svenska Ägg.

Rapporten är skriven på uppdrag av Salmonellanämnden, och ytterligare information kan fås genom att kontakta författarna.


Liknande publikationer


2024-04-16
AgriFood-Fokus 2024:1
Att främja transformativ innovation i livsmedelssektorn
    Författare:
  • Per-Anders Langendahl 
  • Richard Ferguson 
2023-12-15
AgriFood Fokus 2023:11
Hur kan Sverige öka livsmedelsexporten?
2023-10-12
AgriFood Rapport 2023:3
The economics of new gene edited plants - just like any other crop?

Författare:

Bild på medarbetare: Kristian Sundström. Foto.
Kristian Sundström

Sofie Ivarsson

Susanna Sternberg-Lewerin

Helene Wahlström