Övrig publikation

Styrmedel för minskad antibiotikaanvändning

Antibiotikaresistens innebär att bakterier blir motståndskraftiga mot antibiotika. Det är ett växande globalt problem eftersom möjligheten att behandla och bota infektioner minskar i takt med att antibiotikaresistensen ökar. En av orsakerna till resistensproblematiken är felaktig användning av antibiotika vid djuruppfödning. Exempelvis ges antibiotika inte endast vid behov utan i tillväxtbefrämjande eller förbyggande syfte till djur på många håll i världen. I EU är detta dock inte tillåtet och Sverige anses ha en ansvarsfull antibiotikaanvändning ur ett internationellt perspektiv.

Det är önskvärt att minska onödig antibiotikaanvändning inom djurhållningen i utlandet, dvs. antibiotikaanvändning som inte är nödvändig ur ett djurvälfärdsperspektiv. Den här rapporten undersöker om det är möjligt att styra den svenska konsumtionen mot produkter som är producerade med ansvarsfull antibiotikaanvändning och därigenom ge incitament till producenter i utlandet att minska sin antibiotikaanvändning.

Den övergripande slutsatsen är att det förmodligen är svårt att påverka konsumtionen i någon större utsträckning mot varor som är producerade med ansvarsfull användning av antibiotika. Dels finns det relativt få problematiska produkter på den svenska marknaden, åtminstone i dagligvaruhandeln. Dels verkar konsumentintresset för ansvarsfull användning av antibiotika vara relativt litet.

Möjligheten för Sverige att ensamt påverka andra länders produktion genom att den inhemska konsumtionen styrs mot varor som är producerade med ansvarsfull antibiotikaanvändning bedöms som liten. Detta för att potentialen att påverka inhemsk konsumtion är begränsad och för att Sverige är en liten marknad vilket gör det svårt att nå många utländska producenter. En mer framkomlig väg att ändra konsumtionen i gynnsam riktning är att försöka få till stånd ändringar på EU-nivå. Då ökar mängden tillgängliga styrmedel och möjligheten att påverka produktionsmetoder utanför området bedöms som större.

Denna rapport är skriven på uppdrag av utredningen En effektivisering och utveckling av Sveriges arbete för ansvarsfull och minskad antibiotikaanvändning i djurhållningen globalt. Rapporten är en bilaga till SOU 2022:43 Friska djur behöver inte antibiotika – bättre verkan genom internationell påverkan.


Liknande publikationer


2023-12-15
AgriFood Fokus 2023:11
Hur kan Sverige öka livsmedelsexporten?
2023-10-12
AgriFood Rapport 2023:3
The economics of new gene edited plants - just like any other crop?
2023-06-21
AgriFood Fokus 2023:8
Hållbarhetsmärkning – möjligheter och svårigheter