AgriFood-Övrigt

Ekosystemtjänster i det skånska jordbrukslandskapet. CEC Syntes Nr 01. Biologiska institutionen samt Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet.


Författare: Mark Brady  Juliana Dänhardt  Henrik G Smith  Katarina Hedlund  m. fl. 


Jordbrukslandskapet tillhandahåller ekosystemtjänster som utgör förutsättningen för en uthållig jordbruksproduktion och är till nytta för samhället i stort. Bakom dessa finns ekologiska processer som beror av samspel mellan en mångfald av organismer. Skånes jordbruk har genomgått betydande förändringar som förändrat landskapet och livsmiljön för många av dessa. För att bevara och förvalta ekosystemtjänsterna krävs en förståelse för sambanden mellan jordbruk, landskap och ekosystemprocesser.

Denna rapport är en sammanställning av befintlig kunskap om några av de viktigaste ekosystemtjänsterna i lantbruket med fokus på Skåne. Forskningen som ligger till grund för rapporten är genomförd i Skåne eller i andra regioner med liknande förutsättningar för jordbruk. Rapporten inriktar sig främst på de ekologiska processer och samband som ligger till grund för jordbrukets ekosystemtjänster, men ger även en översikt över konceptet ”ekosystemtjänster” och, där det är möjligt, beskriver sätt att värdera dessa tjänsters bidrag till samhällets välfärd.


Liknande publikationer


2022-05-17
AgriFood Fokus 2022:3
Ägg och matfågel – vilka är utmaningarna och hur resilient är produktionen?
2022-04-27
AgriFood Fokus 2022:2
Nitrifikationshämmare - ett sätt att minska förlusten av kväve från jordbruksmarken?
2022-03-18
AgriFood Rapport 2022:3
Goda råd för att minska klimat- och luftpåverkan - hur fungerar informationsinsatser riktade till jordbruket?

Författare:


Mark Brady

Juliana Dänhardt

Henrik G Smith

Katarina Hedlund

m. fl.