AgriFood-Övrigt

Hur bör gårdsstödet utformas? - Yttrande över Ds 2014:6, gårdsstödet 2015-2020

AgriFood har gett ett yttrande över förslagen till en ny utformning av gårdsstödet 2015-2020 (Ds 2014:6). Här presenteras AgriFoods slutsatser från ett antal analyser om förslagens effekter:

  • Förslagen till de nationella valmöjligheterna behöver förankras i en diskussion om gårdsstödets syfte och kopplas till reformer av den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) på lång sikt.
  • Att inte överföra medel från gårdsstödet till landsbygdsprogrammet strider mot Sveriges långsiktiga ambitioner när det gäller att reformera GJP och skapar ett trovärdighetsproblem.
  • Ett borttagande av gårdsstödet skulle radikalt förbättra möjligheterna för nya lantbrukare att etablera sig. Stöd i form av en klumpsumma är att föredra framför ett extra arealbaserat stöd.
  • Effekten av ett tillfälligt djurbidrag för nöt varierar kraftigt mellan regioner och beror på hur övriga EU-länder agerar. Bidraget skulle inte lösa de långsiktiga lönsamhetsproblemen och kan skapa problem då det ska tas bort i framtiden. Dessutom motverkar det extensifieringen av produktionen som de s.k. förgröningsåtgärderna syftar till. Detta gör det tillfälliga djurbidraget till en tveksam reform.

Liknande publikationer


2021-09-10
AgriFood Policy Brief 2021:7
Kolinlagring – en försäkring i ett förändrat klimat
2021-03-01
AgriFood Policy Brief 2021:6
Jordbrukspolitik för att nå FN:s globala mål?
2021-02-16
AgriFood Policy Brief 2021:5
Brist på stallgödsel – ett problem för ekologisk odling?